จากการที่เราได้นำหลักสูตรไปปรับใช้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้พบการเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ที่กลั่นจากประสบการณ์จากการ ลงมือปฎิบัติตามหลักสูตรจนครบตามระยะเวลา เราจึงได้รวบรวมเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงชีวิต ที่สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับเราได้เป็นอย่างดี