Case study

เรื่องการเปลี่ยนแปลงชีวิต


ผอ.วรจักร์ มั่นคง รร.วังใหญ่วิทยาคม 
 เราต้องดูแลตรงนี้ให้ดีที่สุด ในฐานะผู้บริหาร

ผอ.วรจักร์ มั่นคง โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม จ.เพชรบูรณ์

“เราต้องดูแลตรงนี้ให้ดีที่สุด ในฐานะผู้บริหาร” คือประโยคที่ท่านผอ.วรจักร์ มั่นคง ผู้อำนวยการแห่งโรงเรียน วังใหญ่วิทยาคม บอกกับเรา

ด้วยหลักการทำงานที่มุ่งใช้หลักคุณธรรมเป็นเสมือนเครื่องห่มใจนักเรียน ผอ.จึงได้มองหาวิธีที่จะทำให้ คุณธรรม เป็น รูปธรรม จนกระทั่งได้โครงการโรงเรียนรักษาศีลห้าด้วย 7 กิจวัตรความดี เข้ามาต่อยอดทำให้ได้เห็นทิศทางที่ถูก ที่จะสามารถแก้ไขปัญหาพฤติกรรมของนักเรียนในยุคปัจจุบันได้ ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาอย่างมีกระบวนการ มีตัวชี้วัดเป็นรูปธรรม โดยไม่ได้บังคับใจ

“ชั่วโมงสุขจริงหนอ” เป็นชั่วโมงที่มีคุณค่า ท่านผอ.จึงให้ความสำคัญมาก โดยจะนำกิจกรรมด้วยตัวท่านเองทุกเช้า เด็กๆก็ไม่เบื่อ เพราะมีกิจกรรมทำ มีหน้าที่แบ่งกันรับผิดชอบ ในการเรียนการสอนก็นำ 7 กิจวัตรความดีเข้าไปในเนื้อหาวิชาเรียนด้วย ช่วยให้น้องๆตั้งใจทำ ทำอย่างสม่ำเสมอ

"สมุดบันทึกความดี” ทำให้ครูได้อ่านเรื่องราวของนร. ได้รู้จักกันมากขึ้น ช่วยให้ดูแลน้องๆได้อย่างทั่วถึงและเข้าใจ ซึ่งการที่ให้ครูได้มีส่วนร่วมกันรับผิดชอบดูแลตรงนี้ก็จะทำให้ครูเข้มแข็ง มองไปในทิศทางเดียวกัน เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน


"เพราะอะไรที่มันจะสำเร็จนั่นคือสิ่งที่เรามองด้วยกัน แล้วเดินไปด้วยกัน”


ผลที่ได้ก็เกิดกับตัวนักเรียนเองคือ เด็กมาสายน้อยลง พูดง่าย น่ารัก มีวินัย ครูมีความสามัคคีกัน


“อยากให้โครงการโรงเรียนรักษาศีลห้าด้วย 7 กิจวัตรความดี แผ่ขยายไปทุกโรงเรียน โดยผู้บริหารให้ความสำคัญเป็นโครงการที่ทำให้องค์กรมีความเข้มแข็ง นั่นหมายถึงความเข้มแข็งของสังคม และความเข้มแข็งของประเทศด้วย”