กิจกรรมของเรา


โครงการโรงเรียนรักษาศีล 5 เชิงคุณภาพ ครอบครัวอบอุ่น

คือการรณรงค์การสร้างนิสัยที่ดีให้กับนักเรียน โดยการฝึกให้ “คิดดี พูดดี ทำดี” อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ผ่านหลักสูตร 7 กิจวัตรความดี

กิจกรรมภายในโรงเรียนของนักเรียน

กิจวัตรความดี กิจกรรมภาคเรียนที่ 1 ฝึกตน กิจกรรมภาคเรียนที่ 2 เข้มข้นและร่วมกับผู้อื่น
รักษาศีล 5 อาราธนาศีล 5 ทุกเช้าที่หน้าเสาธง สามารถอธิบายอานิสงส์ หรือประโยชน์จากการรักษาศีลได้อย่างเป็นรูปธรรม
สวดมนต์ นั่งสมาธิ สวดมนต์แบบย่อทุกเช้าที่หน้าเสาธง และนั่งสมาธิก่อนเริ่มเรียนวิชาแรก 5 นาทีทุกวัน นั่งสมาธิมากขึ้นอย่างน้อยวันละ 15 นาที และอธิบายถึงความสุขและประโยชน์ที่ได้จากสมาธิ
สะอาด ระเบียบ ดูแลและทำความสะอาดจุดต่างๆ ของโรงเรียน เรียนรู้และอธิบายหลักการและวิธีการทำความสะอาด และจัดระเบียบที่ถูกต้องได้
จับดีคนรอบข้าง เขียนหรือพูดถึงความดีของคนรอบข้าง เช่น พ่อแม่ คุณครู หรือเพื่อน อย่างน้อยวันละ 1 เรื่อง กิจกรรมประกวด จับดีพ่อแม่ คุณครู ด้วยรูปภาพ หรือเรียงความ
พูดจาไพเราะ ฝึกให้นักเรียนหมั่นพูดคำว่า สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ ยินดีด้วย สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ดีขึ้น ซึ่งจะสะท้อนจากการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น
ออมบุญ/บำเพ็ญประโยชน์ ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เล็กๆ วันละ 1 เรื่อง บำเพ็ญประโยชน์โดยทำงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อฝึกการทำงานเป็นทีม

แนวคิดการใช้ 7 กิจวัตรสร้างระบบคุณธรรมในโรงเรียน


ภาพกิจกรรมที่โรงเรียน


ขั้นตอนการประกวดชิงทุนการศึกษา ทุนพัฒนาโรงเรียน และโล่เกียรติยศโรงเรียนต้นแบบรักษาศีล


ภาพมอบทุนและโล่เกียรติยศในงานสัมมนา


ผลการดำเนินงาน

ปีการศึกษา จำนวนโรงเรียนเข้าร่วม จำนวนนักเรียนเข้าร่วม จำนวนทุนที่มอบให้
2558 29 5,019 -
2559 161 37,293 20 ทุน รวมมูลค่า 100,000 บาท
2560 266 50,609 40 ทุน รวมมูลค่า 160,000 บาท

รางวัลของเรา

รางวัลผู้ส่งเสริมและสนับสนุนดีเด่นโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

ใบประกาศเชิดชูเกียรติจากศูนย์พัฒนาคุณธรรมจังหวัดอ่างทอง