กิจกรรมของเรา


โครงการสถานประกอบการรักษาศีล 5

คือโครงการ ที่มุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสถานประกอบการต่างๆ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ด้วยการนำกระบวนการ ๗ กิจวัตรความดี มาฝึกฝนอย่างจริงจังใช้ในชีวิตประจำวัน และชีวิตการทำงาน


ขั้นตอนการการดำเนินงาน ตั้งแต่แรกจนถึงรับโล่และใบประกาศเกียรติคุณ