กิจวัตรข้อที่ 7 ร่วมกิจกรรมชั่วโมงสุขจริงหนอ

ชั่วโมงสุขจริงหนอ คือการรวมกลุ่มกันสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อทำความดีร่วมกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเสริมสร้างกำลังใจในการทำความดีซึ่งกันและกัน กิจกรรมนี้อยู่ในกิจวัตรความดีข้อที่ 7 ที่มีความสำคัญมาก

เพราะจะทำให้เกิดกระแสการทำความดีเป็นหมู่คณะ และจะสร้างแรงผลักดันให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเขียนสมุดบันทึกความดีได้ดีมากยิ่งขึ้น เพราะทุกคนจะได้ออกมาเล่าประสบการณ์และสิ่งที่ได้เขียนลงไปในสมุด ในโรงเรียน

อาจจัดชั่วโมงสุขจริงนี้ให้อยู่ในชั่วโมงอบรมคุณธรรมจริยธรรมประจำสัปดาห์ คาบกิจกรรมชุมนุม หน้าเสาธง หรือแม้แต่ในห้องเรียนตามความเหมาะสม โดยส่วนมากก็จะใช้เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมงเพื่อให้พอดีกับ 1 คาบเรียน

การจัดกิจกรรมชั่วโมงสุขจริงหนอมีขั้นตอนดังนี้

 1. สวดมนต์ บูชาพระรัตนตรัย
 2. อาราธนาศีล 5
 3. นั่งสมาธิ 5 – 10 นาที (ระหว่างนี้อาจเปิดเสียงนำนั่งสมาธิด้วยก็ได้) เพื่อจิตใจสดชื่นมีพลัง
 4. ตัวแทนนักเรียนออกมาอ่านคำสอนดีๆ เช่น บทธรรมะ พุทธสุภาษิต หรือบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่โลก เพื่อเป็นหลักการในการดำเนินชีวิต ใช้เวลาไม่เกิน 3 นาที
 5. คุณครูเปิดสื่อธรรมะและบรรยายเรื่องราวของสื่อ หรือบางคราวอาจเป็นหลักสูตรอบรมสั้นๆ ไม่เกิน 10 นาที เพื่อให้ข้อคิดประจำสัปดาห์
 6. นักเรียนอาสาออกมาพูดข้อคิดที่ได้จากการบรรยาย หรือสื่อที่ได้รับชม 5 นาที โดยมุ่งเน้นให้พูดถึงข้อคิดที่จะนำไปใช้กับตนเอง
 7. นักเรียนอาสา 2-3 คนออกมาแชร์ประสบการณ์การทำ 7 กิจวัตรความดี ไม่ซ้ำกันในแต่ละสัปดาห์ ประมาณ 15 นาที การได้ออกมาเล่าประสบการณ์ทำความดี และมีผู้ฟัง มีคนให้กำลังใจ ก็จะยกระดับจิตใจของผู้เล่าให้สูงขึ้น สร้างความเชื่อมั่นในคุณค่าในสิ่งที่ตนเองได้ทำมาดีแล้ว และความดีที่เล่าออกมา ก็จะเป็นกำลังใจ เป็นต้นแบบให้แก่เพื่อนนักเรียนคนอื่นๆอีกด้วย
 8. คุณครูให้กำลังใจ ชื่นชมตัวแทนนักเรียน และให้คำแนะนำการทำสมุดบันทึกความดีและ 7 กิจวัตรความดี
 9. ปิดท้ายด้วย แจ้งข่าวสารกิจกรรมดีๆของโรงเรียน

ขั้นตอนการทำชั่วโมงสุขจริงหนอ ในโรงเรียน

ตัวอย่างการแชร์ประสบการณ์ในกิจกรรมชั่วโมงสุขจริงหนอ

หลักในการดำเนินกิจกรรมชั่วโมงสุขจริงหนอให้เกิดประสิทธิผล

 1. การมีส่วนร่วมคุณครูผู้ดำเนินรายการจะต้องสรรสร้างบรรยากาศให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมมากๆ เปรียบเสมือนเป็นชั่วโมงแห่งการเรียนรู้ของพวกเขาเอง
 2. สนุก มีความสุข และอบอุ่น คุณครูจะคอยทำหน้าที่เสริม เพิ่มเติมให้คำแนะนำ ให้กำลังใจ ทำให้บรรยากาศกาเรียนรู้เป็นไปด้วยความสนุก มีความสุข และอบอุ่น
 3. เรียนรู้ผ่านการลงมือทำ คุณครูต้องรณรงค์ให้เกิดการนำธรรมะไปสู่ภาคปฏิบัติ หรือเรียนรู้เรื่องความดี ผ่านการลงมือกระทำจริง เช่นการสวดมนต์ นั่งสมาธิ / การฝึกนิสัยความสะอาด เป็นระเบียบ / การแสดงความเคารพ การกราบเท้าคุณพ่อคุณแม่ / การพูดจาไพเราะ / การเสียสละ บำเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวม เป็นต้น
 4. ไม่ใช้วิธีตำหนิ แต่สร้างแรงบันดาลใจผ่านต้นแบบ ปลูกฝังคุณธรรมผ่านวิธีการชื่นชม ยกย่องเด็กนักเรียนที่ตั้งใจทำความดีให้เป็นต้นแบบ รวมถึงคุณครูเองก็แสดงความเป็นต้นแบบที่ดีงาม ทำให้นักเรียนส่วนใหญ่เกิดแรงบันดาลใจอยากทำความดีตาม

โดยสรุป ชั่วโมงสุขจริงหนอ คือชั่วโมงแห่งการสร้างแรงบันดาลใจในการฝึกฝนพัฒนานิสัยตนเองให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป


ตัวอย่างภาพกิจกรรม

1.พิธีเปิด

2.อาราธนาศีล ,สวดมนต์ทำวัตรเย็น

3.นั่งสมาธิ

4.อ่านธรรมะโดยผู้เข้าร่วม

5.แชร์ประสบการณ์ทำความดี

6.บรรยายธรรมะประกอบสื่อโดยวิทยากร หรือพระอาจารย์

7.การถ่ายรูปร่วมกัน พร้อมถือสมุดบันทึกความดี

8.รับประกาศนียบัตร