กิจวัตรข้อที่ 4 คิดดี...ด้วยการจับดีคนรอบข้าง

คนเรามีทั้งข้อดีและข้อบกพร่องไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบ แต่เรามักจะคาดหวังความสมบูรณ์กับผู้อื่น แต่ผ่อนผันข้อบกพร่องของตัวเราเอง เมื่อไม่ได้ดั่งใจก็มักจะตัดสินผู้อื่นว่าผิดตามมา เป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้ง ทะเลาะเบาะแว้ง โกรธ เกลียดและอื่นๆอีกมากมาย


การยุติความขัดแย้ง เปลี่ยนเป็นการพูดดี ทำดีต่อกันทั้งในครอบครัวและสังคม มีจุดเริ่มต้นมาจากการคิดดีต่อผู้อื่น อันเกิดจากการมองเห็นคุณความดีในตัวผู้อื่นก่อน เมื่อนั้น ความรัก ความเมตตากรุณา การเอาใจเขามาใส่ใจเรา ความมีเหตุมีผล การให้อภัย ความเคารพ ความกตัญญู ที่มีต่อผู้อื่นก็จะเกิดขึ้นตามมาเป็นอัตโนมัติ

การฝึกจับดีคนรอบข้าง เป็นการฝึกมองให้เห็นข้อดีของผู้อื่น ทำได้โดยเขียนเรื่องราวความดีของผู้อื่นโดยเริ่มต้นจากคนใกล้ตัวลงในสมุดหรือกระดาษ เมื่อต้องเขียนก็จะทำให้ต้องคิด เป็นการขยายมุมมองในชีวิต ที่ไม่ค่อยได้มองเห็นมาก่อน ทำซ้ำๆบ่อยๆทุกวัน จนเกิดเป็นความเคยชิน


ผู้ที่ฝึกจับดีจนเป็นนิสัย จะทำให้จิตใจฉับไวต่อด้านดีของสิ่งต่างๆ แม้จะพบเจออุปสรรคความยากลำบาก ก็จะเห็นข้อดีและสามารถพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้


ผู้ที่ฝึกจับดีจนเป็นนิสัย จะทำให้จิตใจฉับไวต่อด้านดีของสิ่งต่างๆ แม้จะพบเจออุปสรรคความยากลำบาก ก็จะเห็นข้อดีและสามารถพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้


ในด้านความสัมพันธ์กับผู้อื่น ทั้งคนในครอบครัว เพื่อนฝูง ก็จะดีตามไปด้วย เพราะเมื่อเราเห็นความดี ความรู้สึกก็จะเปลี่ยนไป คำพูดก็จะสร้างสรรค์ ให้พลังด้านบวก


และในขณะเดียวกันก็จะเห็นข้อบกพร่องในตัวเราเองตามไปด้วย ทำให้ไม่หลงผิด รู้จักแก้ไขปรับปรุงตนเอง ซึ่งเป็นคุณประโยชน์มหาศาล ที่จะนำพาชีวิตไปสู่เส้นทางที่ถูกต้อง