กิจวัตรข้อที่ 6 ทำดี...บำเพ็ญประโยชน์หรือออมบุญ

การบำเพ็ญประโยชน์ หรือ ออมบุญ (บริจาคทรัพย์เพื่อประโยชน์ส่วนรวม) เป็นการฝึกความเสียสละ ซึ่งเป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ทุกคนควรต้องมีน้ำใจ ไม่มีจิตใจคับแคบ ไม่เห็นแก่ตัว การฝึกกิจวัตรข้อนี้ จะช่วยเสริมสร้างลักษณะนิสัยให้เป็นคนที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตัว


ในแต่ละวัน เราสามารถบำเพ็ญประโยชน์ได้จากสิ่งใกล้ตัว เช่น กลับบ้านช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้าน อยู่โรงเรียนช่วยทำความสะอาดโรงเรียน ช่วยผู้ใหญ่ถือของ หรือหยอดกระปุกออมสิน เก็บทรัพย์ไว้บริจาคทาน ให้แก่วัด ชุมชน หรือผู้ประสบภัย เป็นต้น


อีกทั้งการบำเพ็ญประโยชน์ จะช่วยให้เรารู้จักบริหารจัดการ มองภาพรวมเป็น รู้จักทำงานเป็นทีม ฝึกภาวะผู้นำ มีความอดทน และเป็นนักพัฒนา ส่วนการออมบุญ ทำให้รู้จักให้ทาน สละความตระหนี่ออกจากใจ


ผู้ที่ฝึกฝนกิจวัตรข้อที่มาโดยตลอด ถึงเวลาต้องเสียสละสิ่งของ หรือเสียสละเวลาทำงานส่วนรวม ย่อมทำได้โดยง่าย ไม่ต้องฝืนใจทำ และทำได้อย่างมีความสุข


ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และการเสียสละ เป็นคุณธรรมสำคัญที่จะสร้างความนับถือ มิตรไมตรี ทำให้เป็นที่รัก ใครๆก็อยากคบหาสมาคมด้วย ดังนั้นเราควรฝึกตนให้เป็นคนเสีลสละแบ่งปัน ด้วยกิจวัตรข้อที่ 6 ให้ได้ทุกๆวัน ให้เป็นอุปนิสัยติดตัวเราไป