ชุดสื่อทำความดีสำหรับคนนำกิจกรรม


สัปดาห์ที่ วัตถุประสงค์ หัวข้อ สื่อการเรียนรู้
1. เปิดโครงการ 1. เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงประโยชน์ของการเข้าร่วมโครงการ
2. เพื่อให้นักเรียนได้รู้ถึงภาพรวมของ 7 กิจวัตรความดี
3. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนการเขียนสมุดบันทึกความดี
1. ภาพรวมของโครงการและประโยชน์ที่จะได้รับ
2. ภาพรวมของ 7 กิจวัตรความดี
3. การบันทึกสมุดบันทึกความดีที่ถูกต้อง
1. VDO ตัวอย่างความเปลี่ยนแปลงของผู้เคยเข้าร่วมกิจกรรม
2. VDO ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมชั่วโมงสุขจริงหนอ
3. VDO นิสัยคืออะไร
2. วัฒนธรรมชาวพุทธ 1. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมชาวพุทธอันดีงาม 1. มารยาทไทย การไหว้
2. การกราบบูชาพระรัตนตรัย
3. ซักซ้อมปฏิบัติจริง
1. VDO ไปลามาไหว้ วัฒนธรรมการทักทายไทยๆ
2. VDO การไหว้ มารยาทไทย
3. ศีล 5 ตอนที่ 1 1. เพื่อให้นักเรียนเกิดแรงบันดาลใจในการรักษาศีล 5 1. ประโยชน์หรืออานิสงส์เบื้องต้นของการรักษาศีล 5
2. โทษของการไม่รักษาศีล
1. VDO ศีล ๕ รู้ว่าดีทากันหรือยัง ( 2:43 นาที )
2. VDO กรรมลิขิต – ฆ่าไก่ ( 14:28 นาที )
4. ศีล 5 ตอนที่ 2 1. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจถึงประโยชน์หรืออานิสงส์ของการรักษาศีล๕ ให้เป็นปกติ 1) เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ในการประเมินหรือวินิจฉัยตนเองได้ว่าการกระทาเช่นไรที่ทำให้ผิดศีล หรือ ศีลขาด
2) องค์แห่งศีล
1. VDO ศีล 5 อย่างแรงส์ ( 5 นาที )
2. PowerPoint – มาตรฐานความเป็นมนุษย์และองค์แห่งศีล
5. สมาธิ 1. เพื่อให้นักเรียนเกิดแรงบันดาลใจในการฝึกสมาธิ และปฏิบัติทาสมาธิเป็นประจำจนเป็นนิสัย
2. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการทำสมาธิที่ถูกต้อง
1. ประโยชน์ของการทำสมาธิ
2. วิธีการทำสมาธิ
1. VDO โฆษณา peppermint field เผลอสติ 1 ( 0:16 นาที )
2. VDO โฆษณา peppermint field เผลอสติ 2 ( 0:16 นาที )
3. VDO Benefits of Meditation ( 2:35 นาที )
4. VDO ผลดีจากสมาธิ โน๊ต อุดม ( 3 นาที )
6. สะอาด ระเบียบ ตอนที่ 1 1. เพื่อปลูกฝังนิสัยที่ดี โดยเริ่มต้นจากการรักความสะอาด และความเป็นระเบียบ 1. ประโยชน์ของการฝึกนิสัยรักความสะอาดและเป็นระเบียบ
2. หลักการและวิธีการทำความสะอาดห้องน้ำ
1. VDO จิตอาสา พาห้องน้าสะอาด ( 3 นาที )
2. VDO กุมารทองสอนความสะอาด (0:30 นาที )
3. VDO ญี่ปุ่น การกิน การทำความสะอาดห้องเรียน ( 1:12 นาที )
4. VDO การทำความสะอาดห้องน้ำ ( 6:23 นาที )
7. สะอาด ระเบียบ ตอนที่ 2 1. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงหลักการและขั้นตอนวิธีการทำความสะอาด
2. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้หลักการและวิธีการในการจัดเก็บสิ่งของให้เป็นระเบียบ
1) หลักการและวิธีการในการทำความสะอาด
2) การจัดพับเก็บเสื้อผ้าให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย
1. VDO หลักในการทำความสะอาด ปัด กวาด เช็ด ถู ( 6 นาที )
2. VDO สาธิตการพับถุงเท้า และเสื้อผ้าแบบต่าง ๆ ( เลือกใช้ตามความเหมาะสม)
3. VDO สาธิตการพับกล่องนม และถุงขนม ( 0:55 นาที, 0:27 นาที )
8. คิดดี จับดีคนรอบข้าง 1. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนได้เห็นอานิสงส์หรือประโยชน์ของการจับดีคนรอบข้างและหมั่นฝึกฝนปฏิบัติจนเป็นนิสัย 1. อานิสงส์หรือประโยชน์ของการคิดดี...จับดีคนรอบข้าง
2. วิธีการในการสร้างนิสัยจับดีคนรอบข้าง
1. VDO รายการดูให้รู้ นักเรียนพูดถึงความดีของเพื่อนก่อนกลับบ้าน ( 1:13 นาที )
2. VDO สัมภาษณ์น้องมิ้นท์ ( 4:30 นาที )
3. VDO ช่างหัวมัน ( 1:52 นาที )
4. PowerPoint สรุปประโยชน์ของการจับดี
9. พูดดี พูดจาไพเราะ 1. เพื่อรณรงค์ให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการพูดจาไพเราะ และหมั่นฝึกปฏิบัติจนเป็นนิสัย 1. อานิสงส์หรือประโยชน์ของการพูดจาไพเราะ
2. องค์ประกอบของวาจาสุภาษิต
1. VDO do like a child ( 2:20 นาที )
2. VDO ความโกรธ ( 0:45 นาที )
3. VDO โฆษณา ฮอลล์ ( 0:45 นาที )
10. ทำดี การให้ บำเพ็ญประโยชน์ 1. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการให้ การทำความดี การแบ่งปัน เสียสละ 1. ประโยชน์ของการให้ การบาเพ็ญประโยชน์ แบ่งปัน เสียสละ 1. VDO ยิ่งให้ ยิ่งใกล้ ยิ่งผูกพัน ( 1:30 นาที )
2. VDO Unsung Hero ไทยประกันชีวิต ( 3 นาที )
3. VDO น้ำใจกับการให้ สร้างสุขสู่สังคมไทย ( 1:53 นาที )
11. ชั่วโมงสุขจริงหนอ การประชุมรวมกลุ่ม เพื่อเป็นกัลยาณมิตรให้กันและกัน 1. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนเห็นประโยชน์ของการรู้จักคบคน โดยเลือกที่จะไม่คบคนพาล แต่คบบัณฑิต และพึงทำหน้าที่กัลยาณมิตร แนะนำสิ่งที่ดีให้แก่กัน 1. ลักษณะของคนพาล โทษของการคบคนพาล
2. ลักษณะของบัณฑิต ประโยชน์ที่ได้รับจากคบบัณฑิต
3. พลังแห่งความสามัคคี ป้องกันภัย นำสุขมาสู่หมู่คณะ
1. VDO คลิปพลังสามัคคี ( 1:20 นาที )
2. VDO มหิฬามุขชาดก ( 14 นาที ๗) หรือ การ์ตูนธรรมะ บุญ บาป ( 9 นาที )
12. คิดดี การจับดี นำไปสู่ความเคารพและความกตัญญู 1. เพื่อให้นักเรียนได้เกิดความเข้าใจว่านิสัยการจับดีคนรอบข้างจะนำทางไปสู่คุณธรรมที่สูงขึ้นคือความเคารพ และความกตัญญู
2. เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และความเข้าใจว่าความกตัญญูทำให้เป็นคนมีปัญญาได้อย่างไร
1. การจับดีคนรอบข้างให้เป็น จะทาให้เกิดปัญญาในการแก้ไขปัญหา
2. ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดี และจะทำให้เป็นผู้มีปัญญา
3. พลังแห่งความสามัคคี ป้องกันภัย นำสุขมาสู่หมู่คณะ
1. VDO ความกตัญญูทำให้เป็นผู้มีปัญญา ( 2 นาที )
2. VDO พลังแห่งการจับดี คุณอิศรา ใหญ่สันเที๊ยะ ( 7 นาที )
13. คิดดี พูดดี พูดจาดี นำพาชีวิตมีความสุข 1. เพื่อให้นักเรียนมองเห็นปัญหาอันเกิดจากการพูดจาไม่ไพเราะ โทษของการไม่รู้จักกล่าวคำขอโทษ
2. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจถึงความสำคัญของคำพูดที่มีผลต่อครอบครัว และสังคม
1. โทษของการไม่รู้จักการขอโทษ การให้อภัยกัน
2. คำพูดที่พูดกับพ่อแม่แล้วเป็นบาป
1. VDO โทษของการไม่รู้จักให้อภัย ( 2:37 นาที )
2. VDO คำพูดที่พูดกับพ่อแม่แล้วเป็นบาป ( 1:45 นาที )
14. ทำดี ออมบุญ บำเพ็ญประโยชน์ 1. เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์และอานิสงส์ของการทำบุญใส่บาตร
2. เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจถึงประโยชน์ของการทำทาน ว่ามีส่วนช่วยแก้ปัญหาสังคมอย่างไร
1. การทำบุญใส่บาตรคืออะไร ประโยชน์ของการทาบุญใส่บาตร
2. การทำทานกับการแก้ปัญหาสังคม
1. VDO การทำบุญใส่บาตร ( 4 นาที ) หรือ VDO คนไทยใจดี ทานบารมี ( 8 นาที )
2. VDO คนพาลไม่สรรเสริญการทำทาน ( 2 นาที )