ชมรมบ้านแสงสว่างครอบครัวอบอุ่นเป็นองค์กรไม่แสวงกำไร เกิดจากการรวมตัวกันของบุคคลหลากหลายอาชีพที่มีจิตอาสา เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง โดยเริ่มต้นจากการปลูกฝังนิสัยที่ดีให้แก่สมาชิกในครอบครัว โดยมีหลักสูตร 7 กิจวัตรความดีเป็นเครื่องมือในการช่วยสร้างนิสัยใหม่ที่ดี ซึ่งเป็นรากฐานแห่งความสุข ครอบครัวอบอุ่น และสังคมสงบสุข