กองทุน 100 บาทล้านความสุข กองทุนสนับสนุนการดำเนินงาน การจัดทำหลักสูตร ผลิตสื่อการเรียนรู้ ของรางวัลและทุนการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้และเป็นกำลังใจ ให้กับบุคคลหรือองค์กรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ