กิจกรรมของเรา

พัฒนานิสัยดีให้กับนักเรียน ภายใต้โครงการ
“โรงเรียนรักษาศีล 5 เชิงคุณภาพ ครอบครัวอบอุ่น”

ด้วยความร่วมมือกับโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 นำหลักสูตร 7 กิจวัตรความดีบูรณาการให้กับโรงเรียนที่สนใจจากทั่วประเทศ รวมทั้งมอบทุนพัฒนาโรงเรียนและทุนนิสัยดีให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวดแข่งขันคุณธรรมจริยธรรม โดยเริ่มต้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2558 ปัจจุบันมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 266 โรงเรียน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

สร้างองค์กรเปี่ยมสุข
“สถานประกอบการรักษาศีล 5”

ชมรมบ้านแสงสว่างครอบครัวอบอุ่นจัดอบรมและให้คำปรึกษางานพัฒนาบุคคลากรขององค์กรต่างๆ ที่สนใจ โดยนำหลักสูตร 7 กิจวัตรความดีประยุกต์ใช้กับองค์กรแต่ละแห่ง เพื่อพัฒนาบุคคลากรให้มีชีวิตทีสดใส ทำงานอย่างมีความสุขและมีครอบครัวที่อบอุ่น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ด้วยโครงการ
“บ้านแสงสว่าง ครอบครัวอบอุ่น”

ชมรมบ้านแสงสว่างให้การสนับสนุนชุมชนทุกแห่งที่สนใจนำหลักสูตร 7 กิจวัตรความดีไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ให้มีชีวิตที่สดใส ครอบครัวอบอุ่น และเป็นชุมชนที่สงบสุข ปรองดอง สมานฉันท์